Vedtekter

Vedtekter for Traktor- og landbruksmaskinimportørenes Forening

§ 1 Navn

Foreningens navn er Traktor- og landbruksmaskin-importørenes forening (TLIF). TLIF er en forening for importører av traktorer, skurtreskere, landbruksmaskiner, redskap, utstyr for innendørs mekanisering og øvrig tilhørende utstyr.

§ 2 Formål og virkemidler

Foreningens formål er å være kontaktorgan mellom tilsluttede medlemsbedrifter og eksterne målgrupper så som relevante myndighetsorganer, organisasjoner og institusjoner i landbruket.

Formålet søkes nådd ved at foreningen skal innhente, bearbeide og distribuere til medlemmene aktuell statistikk, faglige saker av felles interesse for medlemmene, samt bedrive nøytral felles presse- og informasjonsvirksomhet på vegne av bransjen.

Foreningen skal ivareta medlemsbedriftenes felles interesser, herunder arbeide for sunne forretningsmessige kollegiale forhold i bransjen.

§ 3 Juridisk person. Begrenset gjeldsansvar

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Som medlem i foreningen kan opptas firmaer som importerer direkte fra produsent av traktorer, skurtreskere, landbruksmaskiner og annet landbruksteknisk utstyr som hovednæring. Ved medlemskap skal det betales et opptaksgebyr på kr. 50.000,-.

Medlemmene plikter å overholde foreningens vedtekter og lovlig vedtak truffet av de styrende organer. Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent og opptaksgebyr er betalt.

Opptak i foreningen kan nektes dersom det foreligger særlige grunner.

§ 5 Kontingent

Kontigenten fastsettes av generalforsamlingen og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan strykes som medlem i foreningen. Strykes et medlem, kan han ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Generalforsamlingen

Foreningens høyeste myndighet er generalforsamlingen som holdes hvert år innen utgangen av juni. Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, må være sendt til styret senest 2 uker før generalforsamlingen. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for med­lemmene minst 1 uke før generalforsamlingen.

Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Generalforsamlingen er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt. Om en produsent har flere importører i Norge, kan alle være medlem av TLIF. Produsenten kan allikevel kun ha én representant i styret og én stemme ved generalforsamlingen.

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke være medlem av foreningen.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag som ikke er oppført på saklisten.

§ 7 Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingen skal:

  1. Behandle foreningens årsmelding
  2. Behandle foreningens regnskap i revidert stand
  3. Vedta foreningens budsjett
  4. Fastsette kontingent
  5. Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer
  6. Velge leder og nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer, og revisor


§ 8 Stemmegivning på generalforsamlingen

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det fore­ligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene skal anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de av­gitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall).

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller når minst en tredel av de stemmeberettigede med­lemmene krever det. Det innkalles på samme måte som ved ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel.

§ 10 Styret

Foreningen ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Et flertall av styrets medlemmer skal være traktorimportører og styremedlemmene skal være ansatt i medlemsfirmaets relevante bransjevirksomhet i Norge. Alle valg av styremedlemmer skjer for ett år av gangen, men gjenvalg kan finne sted. Styreleders funksjonstid begrenses til 4 år i sammenheng.

Styret skal:

  1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
  2. Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi
  3. Representere foreningen utad

Styret ansetter daglig leder for foreningen og fastsetter instruks for vedkommende.

Styrets leder og daglig leder er meddelt signaturrett på vegne av foreningen. Daglig leder er meddelt prokura.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 11 Eksklusjon

Medlem som forsettelig eller grovt uaktsomt handler i strid med disse vedtekter, eller som vedvarende opptrer i strid med foreningens interesser, kan ekskluderes av styret. På samme måte kan et medlem som forsettelig eller grovt uaktsomt driver sin virksomhet i strid med allment aksepterte etiske standarder innen den aktuelle bransjen, ekskluderes.

Dersom det iverksettes eksklusjon etter første ledd, skal det aktuelle medlemmet varsles. I varselet skal det gis rimelig frist til å komme med uttalelse i saken. Vedtak om eksklusjon skal oversendes medlemmet skriftlig og inneholde en kortfattet begrunnelse. Det skal informeres om adgangen til å innanke vedtaket til generalforsamlingen.

§ 12 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringer trer i kraft umiddelbart.

§ 13 Oppløsning. Sammenslutning. Deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avvik­lingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§ 11). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.